Green Attraction

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

สระแก้ว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
  
สัญลักษณ์รูปปั้นควายตัวใหญ่ที่สุดในตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  บ่งบอกว่า  ได้มาถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์  เรียบร้อยแล้ว  ลมเย็นปะทะผิวหน้า  ยอดกล้าปลิวไสว  กลิ่นความอุดมสมบูรณ์หอมลอยขึ้นมาจากดิน ที่ดินกว่า  ๑๑๐  ไร่ที่นายสมจิตต์  และนางมณี  อิ่มเอย  น้อมเกล้าฯ  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเพื่อเป็น
 
ประโยชน์สำหรับมูลนิธิชัยพัฒนา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา  ดำเนินการจัดตั้งโรงงเรียนกาสรกสิวิทย์    เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือ
ให้สามารถทำการเกษตร  และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา กิจกรรมหลักของทางโรงเรียนคือการอบรมชาวบ้านหรือชาวนาให้เป็นชาวนาที่เข้าใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ทางโรงเรียนได้
เชื่อมโยงกับธนาคารโคกระบือ  เมื่อมีนักเรียนมาเรียนกับปราชญ์  ก็จะมีการเบิกกระบือออกมาจากธนาคาร  เพื่อให้กระบือมาเรียนรู้ร่วมกับไปกับนักเรียน  เมื่อจบหลักสูตร  ๑๐  วัน  หาก
ยังทำนาไมเป็นทางโรงเรียนก็จะยืดเวลาออกไปจนกว่าจะเป็น  พอจบหลักสูตรก็สามารถนำกระบือกลับบ้านไปทำนาด้วยกันโดยมีเงื่อนไขว่า  ทางมูลนิธิมอบกระบือที่ฝึกตัวนั้นให้แก่ชาวนา
ผู้นั้นเลย  แต่เมื่อตกลูกตัวแรก  ต้องนำส่งกลับเข้าธนาคาร  เพื่อชาวนาท่านอื่นจะได้มีกระบือเป็นของตนเอง  นับเป็นหลักการจัดการอย่างยั่งยืน
 
ห้องเรียนชาวนาเรียนอะไรบ้าง
 
หลักสูตรการฝึกกระบือของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์    จะฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถนาได้อย่างชำนาญ  และฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบืออย่างใกล้ชิด
จนเกิดความผูกพัน  นักเรียนชาวนาจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและการใช้อุปกรณ์ในการทำนาต่างๆ  แบบดั้งเดิมที่ไม่มีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องในทุกๆขั้นตอน
 
การไถนา....คือการเตรียมดินเพื่อการเพราะปลูก  มี  ๓  ขั้นตอนคือ
 
๑.การไถดะ  เป็นการครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่นา  ซึ่งจะพลิกดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศ  ออกซิเจน  และเป็นการตากดินเพื่อทำลายวัชพืช  โรคพืชบางชนิด  การไถดะจะเริ่มทำ
เมื่อฝนตกครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่  หลังจากไถดะเสร็จแล้วจะตากดินเอาไว้เพื่อประมาณ  ๑-๒  สัปดาห์
 
๒.การไถแปร  หลังจากที่ตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว  การแปรจะช่วยพลิกดินที่กลบเอาขึ้นมาอีกครั้ง  เพื่อทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่  และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง  จำนวนครั้งของ
การไถแปรจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัชพืช  ลักษณะดินและระดับน้ำ  แต่โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว
 
๓.การไถคราด  เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากนา  และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกจนเหมาะแก่การเจริญของข้าว  ทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอ  เพื่อสะดวกในการควบคุม
ดูแลการให้น้ำ
 
นอกจากนี้นักเรียนชาวนายังต้องเรียนรู้การควบคุมกระบือให้อยู่ในคำสั่ง  สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือรวมไปถึงการจัดการเรื่องหญ้า  และอาหาร
 
แล้วปราชญ์ของโรงเรียนกาสรฯ  มาจากไหน
   มาจากการสอบคัดเลือกชาวนาผู้ชำนาญจากทั่วประเทศมากกว่า  ๒๐๐  คน  เหลือเพียง  ๗  คนเท่านั้น  จึงจะมาเป็นปราชญ์แห่งโรงเรียนกาสรฯได้ 
 
ควายที่สอนทั้งคนทั้งควาย  นั้นเรียก  ควายครู ควายครูเป็นควายที่ทรงเลี้ยงใยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ต้องมีสุขภาพแข็งแรง  เฉลียวฉลาด  และเรียนรู้ได้รวดเร็ว  
 
ควายครูจะได้รับการฝึกให้คล่องแคล่วในการไถนาแบบต่างๆ  เข้าใจคำสั่งได้เป็นอย่างดี  และที่สำคัญมีบุคลิกของความเป็นหัวหน้าฝูงที่จะทำให้นักเรียนควายเกิดความยำเกรง  
 
และเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝน
 
หากผู้มาเยือนไม่ใช่ชาวนา  แต่เป็นเยาวชน  คนเมือง  หรือชาวต่างชาติก็สามารถเข้าเยี่ยมชมและเข้าเรียนที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ได้  เพราะที่นี่ไม่ได้สอนวิธีการทำนาเพียงอย่างเดียว  
ยังสอนวิธีทำบ้านดินไว้เพื่ออยู่อาศัยจากวัสดุในท้องถิ่น  และสอนการทำพลังงานทดแทนจากมูลสัตว์ให้เกิดเป็นก๊าซมีเทนไว้ใช้หุงต้มในครัวเรือน  หรือกล่าวง่ายๆ  ว่าที่นี่สอนให้คน  “เรียน
รู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน” นั่นเอง
 
เครื่องดื่มนามพระราชทาน
 
แนะนำร้านเครื่องดื่มชื่นเย็นใจอย่าง .ควายคะนอง. ที่มีเครื่องดื่มเด็ดๆ อย่าง ‘ควายช็อค’ ที่เป็นช็อคโกแลตเย็นเข้มข้นหวานอร่อย และเครื่องดื่มอื่นๆ อีกมากมาย
 
โรงเรียนภาสรสสิวิทย์
 
กิจกรรม
 
(หากเพียงเยี่ยมชมใช้เวลา 9 วัน เรียนครบสูตรใช้เวลา 90 วัน)
 
• เรียนรู้วิธีทำเกษตรอินทรีย์
 
• เรียนรู้วิธีฝึกและออกคำสั่งกับกับกระบือ
 
• เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติธรรมชาติอย่างยั่งยืน อย่างการทำบ้านดินและการสร้างพลังงานทดแทนจากมูลสัตว์ สิ่งอำนวยความสะดวก
 
• ที่พัก และอาหาร เครื่องดื่ม ไม่มีบริการ และข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่ โรงเรียนภาสรกสิวิทย์
 
08 8289 1299, 037 244 957
 
 
การเดินทาง 
 
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๓
 
N 13 51 34 E 102 01 169
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญจังหวัดสระแก้ว
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 
สำนักงานนคร (นคร ปราจีนบุรี สระแก้ว) 0 3731 2282, 0 3731 2284
 
ตำรวจทางหลวง 1193, 0 3721 3498
 
ตำรวจท่องเที่ยว 1155,  0 323 0200
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่พักและร้านอาหารในสระแก้ว สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์