Green Attraction

ชุมชนคริสเตียน เชียงใหม่

เชียงใหม่

เรื่องราวการเดินทางมาถึงของ ชาวตะวันตกในอดีต ทั้งที่มาค้าขาย เผยแพร่ศาสนา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นับเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนาอย่างแยกไม่ออก ปรากฏร่องรอยหลงเหลือ อยู่ในมุมเมืองของเชียงใหม่ปัจจุบัน และ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน