Green Attraction

ผ้าทอไทลื้อ เชียงคำ

พะเยา

ชาวไทลื้อได้รับยกย่องในฝีมือเชิงช่างทั้งงานไม้และการทอผ้า อันเป็นความชำนาญเดิมที่ได้นำติดตัวมาด้วยเมื่อครั้งอพยพ จากสิบสองปันนา เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางภาคเหนือของประเทศไทย ฝีมือเชิงช่างนั้นไว้สืบทอดต่อกันมาในชุมชนไทลื้ออำเภอเชียงคำ โดยเฉพาะศิลปะการทอผ้าซิ่น ที่ได้กลายมาเป็นของฝากขึ้นชื่อ ของจังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน