Green Attraction

ผ้าทอแม่แจ่ม

เชียงใหม่

แม่แจ่ม เป็นอำเภอเล็ก ๆ ในโอบล้อมของขุนเขา ทำให้วิถีประเพณี และความเชื่อเก่าแก่จึงยังคงดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นสืบมาจนปัจจุบัน การทอผ้า เป็นเอกลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ ชาวแม่แจ่ม โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิต ประจำวันของชาวแม่แจ่ม ในขณะที่ซิ่นตีนจกของชุมชนอื่น ๆ ใน เชียงใหม่ค่อยๆ สูญหายไป ผ้าซิ่นตีนจกเกิดจากกรรมวิธีการสอด หรือควักเส้นฝ้ายสีต่าง ๆ ที่พุ่งสลับกันจนเกิดเป็นลวดลาย ซึ่งต้อง อาศัยเวลาและความประณีตเป็นอย่างมาก