Green Attraction

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชาวชอง

จันทบุรี

ชาวชอง คือ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดแถบภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด จัดอยู่ใน กลุ่มชาติพันธุ์ออสโตร-เอเชียติก (Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ- เขมร มีภาษาพูดของตนเองใกล้เคียงกับภาษาของกลุ่ม ขมุ มอญ เขมร และละว้า แต่ไม่มีภาษาเขียน