Green Attraction

ตลาดริมน้ำ ๑๐๐ ปี จันทบูร

จันทบุรี

ตลาดริมน้ำ ๑๐๐ ปี จันทบูร อยู่บริเวณย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันตก เริ่มจากเชิงสะพาน วัดจันทนาราม ผ่านบ้านท่าหลวงยาวเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชน ตลาดล่างบริเวณท่าเรือจ้าง ความโดดเด่นของตลาดริมน้ำ ๑๐๐ ปี จันทบูร คือ ลักษณะชุมชนนานาชาติของจังหวัดจันทบุรี มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ อาทิ ชาวจีนซึ่งสร้างศาลเจ้า หลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าท ตลาดล่าง ชาวญวนกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สร้างโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ชาวญวนพุทธสร้างวัดฮกซั่งยี่ หรือ วัดเขตร์นาบุญญาราม (นามพระราชทาน) ซึ่งเป็นวัดสงฆ์อนัมนิกาย และชาวไทยร่วมกันสร้างวัดโบสถ์และวัดจันทนารามขึ้นในชุมชน