Green Attraction

ตึกแดง และ คุกขี้ไก่

จันทบุรี

ตึกแดง อยู่ที่ใกล้ท่าเรือแหลมสิงห์ เป็น อาคารสีแดงชาดชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ภายใน แบ่งเป็น ๕ ห้อง มีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงสองด้านตามแนวยาวของตัวตึก สร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งป้อมพิฆาต ปัจจามิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรับศึกญวน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ (แต่ได้รับพระราชทาน ชื่อป้อมในสมัยรัชกาลที่ ๔) ต่อมาเมื่อ ฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีในเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ได้รื้อตึก จากตัวป้อมมาสร้างตึกแดงเพื่อใช้เป็น ที่พักนายทหาร และกองรักษาการณ์