Green Attraction

สวนสุภัทราแลนด์

ระยอง

สวนสุภัทราแลนด์เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ พื้นท ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ด้วยใจรักในงานด้านเกษตร และเพื่อเป็นที่ พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ในช่วงแรกผลผลิตส่วนใหญ่ส่งขายใน ตลาดใกล้เคียง และส่วนหนึ่งเป็นของฝากหน่วยงานที่ทำธุรกิจ ร่วมกัน ต่อมาเจ้าของสวนบริเวณใกล้เคียงได้เสนอขายที่ดิน ซึ่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ยางพาราตกต่ำประกอบกับขาดแรงงานในการกรีดยาง จึงต้อง โค่นต้นยางแล้วปลูกผลไม้อื่นทดแทน โดยในระยะแรกเริ่มต้นด้วย การปลูกทุเรียน มังคุด เงาะ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เปิดให้หน่วยงานราชการและเกษตรกร ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน โดยการเดินชมและมีเจ้าหน้าที่บรรยาย ให้ความรู้