Green Attraction

ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

กองทัพเรือเริ่มดำเนินงานศูนย์เก็บและเพาะฟักไข่เต่าทะเลขึ้นที่บริเวณหาดหนำบ้าน เกำะครำม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นมำ ลักษณะของอำคำรเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น กำรดำเนินงำนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ เก็บไข่เต ำทะเลจำหน่ำยตำมที่ได้รับสัมปทำน เนื่องจำก ในอดีตสังคมไทยมีควำมเชื่อวำไข่เตำเป็นยำบำำรุงชนิดหนึ่ง ส่วนหนึ่ง ดำเนินกำรเพำะฟักและปล่อยลูกเตำทะเลลงสู่ธรรมชาติตั้งแต่เกิด โดยไม่ได้นำมาอนุบาลเหมือนปัจจุบัน