Green Attraction

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนอง

ระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ประกอบด้วยหมู่เกาะทางฝั่งทะเล อันดามันตอนเหนือ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล เช่น คลองหงาว คลองบางหนาง คลองบางจาก กลุ่มเกาะใกล้ชายฝั่ง เช่น เกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดำ เกาะสน ฯลฯ กลุมเกาะ ห่างจากชายฝั่ง เช่น เกาะพยาม เกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะหม้อ เกาะไฟไหม้ ฯลฯ