Green Attraction

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย ชุมชนเกาะยาว

พังงา

เกาะยาว ประกอบด้วยเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ อยู่ในพื้นท ทะเลของ ๓ จังหวัดคือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา แม้หาดทรายไม่โดดเด่นแต่เกาะยาวน้อยก็เป็นเกาะที่สงบเงียบ เป็นชุมชนมุสลิมร้อยละ ๙๕ มีมิตรไมตรีเป็นที่รู้จักกันทั้งเกาะ ใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ประกอบอาชีพทำนา ทำการประมงพื้นบ้าน เลี้ยงกุ้งมังกรและปลาในกระชัง ท าสวนยาง หลายครอบครัว ปลูกผลไม้ในบริเวณบ้าน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ในพื้นที่ขนาดเล็ก นั้นปลูกทุกชนิด โฮมสเตย์ที่เกาะยาวน้อยมีบ้านพัก ๓๐ หลัง เป็นต้นแบบการจัดการที่มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง