Green Attraction

ย่านเก่า เมืองสงขลา

สงขลา

ย่านเก่าที่มีอาคารเก่าแก่ ได้แก่ ย่านถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็นอาคารเก่าที่ม ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยน อยู่ปะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน อาคารหลายหลัง มีการปรับปรุง ทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของอาคาร