Green Attraction

สำรับมุสลิม

ปัตตานี

อาหารอิสลามนั้นต้องปรุงตามกฎเกณฑ์ทางศาสนา บางชนิดมีการปรับเปลี่ยนหน้าตา วิธีการ แม้กระทั่ง วัตถุดิบ ส่วนใหญ่จะออกรสหวานนิด ๆ มันกะทิและ เข้มข้น