Green Attraction

วัดพะโคะ (วัดพระราชประดิษฐาน)

สงขลา

วัดพะโคะเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอสทิงพระ สันนิษฐานว่าวัดนี้มีมา แต่สมัยอยุธยาตอนต้น บนเขาพิพัทธสิงห์ (เขาพะโคะ) ซึ่งเป็นเขา เตี้ยๆ ตามหลักฐานระบุว่า วัดถูกทำลายจากภัยสงคราม และมีการพระราชทานที่กัลปนาหลายครั้ง และในครั้งที่สมเด็จ พระราชมุนี (หลวงปู่ทวดเหยียบนำทะเลจืด) ได้รับพระราชทาน ที่กัลปนาจากสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้มีการสร้าง (หรือบูรณะ) พระมาลิกเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต