Green Attraction

สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)

สุราษฎร์ธานี

เป็นวัดที่ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ตั้งขึ้น โดยตั้งใจให้เป็นวัดป่า เหมือนแต่ครั้งพุทธกาล ด้วยแนวความคิดที่ว่า ธรรมะ คือ ธรรมชาติ เป็นวัดที่เน้นการศึกษาปฏิบัติธรรม ในบริเวณวัดจึงไม่ม อาคารปลูกสร้างใหญ่โตเรืองรอง โบสถ์ของสวนโมกข์เป็นโบสถ์ใน ธรรมชาติ คือเป็นพื้นที่โล่งใต้ร่มเงาไม้มีเสาปักไว้ในทิศต่าง ๆ เป็นนิมิต กำหนดเป็นเขตวิสุงคามสีมา เป็นวัดที่อยู่อิงกับธรรมชาติ มีอาคารที่เน้นประโยชน์ใช้สอยในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะ เช่น โรงมหรสพทางวิญญาณที่มีภาพวาดเป็นปริศนาธรรมต่าง ๆ และอาคารที่ใช้สำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับผู้มา ปฏิบัติธรรมเท่านั้น ทุกสิ่งในสวนโมกข์เป็นสิ่งที่สอนธรรมะให้กับ ผู ้มาเยือนทั้งสิ้น เช่น สระนาฬิเกร์ ซึ่งเป็นแนวความคิดเรื่องนิพพาน ที่ดัดแปลงมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น และภาพปูนปั้นต่าง ๆ ที่เป็นฝีมือของพระลูกวัด ฯลฯ