Green Attraction

ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง (สะพานหิน)

ภูเก็ต

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑ ตามจารึก ในแผ่นหินหน้าศาลเจ้าระบุว่า สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของ กิ้วเทียนเฮียนลื้อ ซึ่งเป็นเทพผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋าผ่านร่างทรง เพื่อจะได้เป็นที่สถิตและได้ใช้เมตตาบารมีในการป้องกันภัย ธรรมชาติให้แก่จังหวัดภูเก็ต โดยได้เลือกบริเวณปลายแหลม สะพานหินเป็นที่ตั้งศาล โดยมีการอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์มาจาก มณฑลกังไซ้ของจีน เพื่อใช้ในเทศกาลถือศีลกินผักตามแบบฉบับ ของจีนโบราณ ซึ่งในมณฑลกังไซ้ของจีนนั้น ชาวจีนเชื่อว่ากิ้วเทียน เฮียนลื้อเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ สามารถปกป้องคุ้มภัยจากสิ่งชวร้าย และภัยทั้งปวงได