Green Attraction

สุดแผ่นดิน ลานหินงาม

ชัยภูมิ

สุดแผนดิน คือคำเรียกพื้นที่สุดขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณดังกล่าวมี ลานหินงาม ซึ่งแลล้วนด้วยประติมากรรม ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเสาหิน หรือแท่งหินที่มีส่วนคอดกิ่ว หรือเป็นซุ ้มหินรูปต่างๆ ตั้งเรียงรายอยู ่บนสันเขาพังเหย ซึ่งสันเขา ต่อเนื่องเป็นแนวยาวของขอบที่ราบสูงโคราช พื้นที่ทางด้านตะวันตก ของลาน เป็นหน้าผาสูงชันอยู ่เหนือที่ราบลุ่มลำสนธิและห้วยลังกา ของภาคกลาง ซึ่งเห็นได้ชัดจาก จุดชมทิวทัศน์สุดแผนดิน ส่วน พื้นที่ด้านตะวันออกจะค่อยๆ ลาดต่ำไปสู่ที่ราบลุ่มของห้วยขนาด ใหญ่ในภาคอีสาน