Green Attraction

ภูทอกน้อย

หนองคาย

ภูทอกน้อย เป็นเขาหินลูกโดด สูงประมาณ ๓๕๐ เมตรจาก ระดับทะเลปานกลาง มองเห็นส่วนนูนและเว้าเข้าไปตาม ธรรมชาติเป็นชั้น ๆ ยอดราบขนาด ๔๐๐ x ๗๕๐ เมตร มีหน้าผา สูงชัน การขึ้นสู ่ยอดภูทอกน้อย ทำได้โดยเดินไปตามบันไดไม้ซึ่ง วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) สร้างขึ้นสลับบันไดหินและบันไดดิน ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางสูงชันต่อเนื่อง บางช่วงสูงชัน ถึง ๗๐ องศา และบางช่วงเป็นการเดินบนไม้กระดานเลาะเลียบ หน้าผา