Green Attraction

ถ้ำดินเพียง

หนองคาย

ถ้ำดินเพียง มีลักษณะคดเคี้ยวและลี้ลับ นักท่องเที่ยวควรม ร่างกายแข็งแรง เนื่องจากหลายจุดเป็นถ้ำมืด แคบ เพดานถ้ำต่ำา เตี้ยและมีธารน้ำใต้ดินซึ่งน้ำเย็นจัด ระดับความสูงของน้ำขึ้น กับพื้นถ้ำและระดับน้ำขึ้นลงตามธรรมชาติ บางจุดต้องมุดหรือ คลานผ่านซอกหิน โถงถ้ำมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ห้องปู ่อินทร นาคราช ห้องเจดีย์หีบศพ ห้องแท่นบูชาบัลลังก์พญานาค ห้องธิดานาคราช ห้องช้างสามเศียร ห้องพระคัมภีร์ การเข้าถ้ำ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ - ๖๐ นาที โดยต้องมีผู ้นำเป็นคนท้องถิ่น ที่ชำนาญทาง