Green Attraction

วังน้ำเขียว

นครราชสีมา

วังน้ำเขียวเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยตำบลวังน้ำเขียว ไทยสามัคคี อุดมทรัพย์ วังหมี และตำบลระเริง อยู ่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ ๓ สาย ได้แก่ ลำพระเพลิง ลำมูนบน และลำเชียงสา ชื่อวังน้ำเขียวมาจากวังน้ำที่ใสเป็น ธรรมชาติมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ วังน้ำเขียวได้ชื่อ ว่าเป็นบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยที่มีสิ่งบ่งช คือ การพบเฟิร์นชนิดที่จะขึ้นเฉพาะบริเวณอากาศบริสุทธิ์ที่ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ชาววังน้ำเขียวเป็นชุมชนเข้มแข็ง แห่งหนึ่งของประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืน หลากหลายรูปแบบ