Green Community

ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

บ้านกู่กาสิงห์ แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจวบจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยวัฒนธรรมเขมร เพราะมีภาชนะดินเผาในพิธีกรรมการฝังศพครั้งที่ 2 และโบราณสถานขอม กู่กาสิงห์ กู่โพนวิทและกู่โพนระฆัง (กู่ มีความหมายว่าปราสาท) ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน โดยทำเลเดิมของบ้านกู่กาสิงห์แห่งนี้เป็นป่ารกทึบ ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ส่วนบริเวณปรางค์กู่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ จนกระทั่งชาวบ้านสุวรรณภูมิเริ่มขยับขยายถิ่นฐานและย้ายมาอยู่อาศัย ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือที่ตั้งของบ้านกู่กาสิงห์ในปัจจุบัน เนื่องจากถูกกดขี่จากผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมโดยได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ตามโบราณสถานขอมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านอันเป็นชื่อมงคลว่า ‘กู่กาสิงห์’ จากนั้นเมื่อชาวสุวรรณภูมิเริ่มทราบข่าวว่ามีคนย้ายมาตั้งรกราก ณ สถานที่ที่อุดมสมบูรณ์นามว่ากู่กาสิงห์แห่งนี้ ผู้คนก็เริ่มย้ายตามมามากขึ้นจนถึงปัจจุบันกลายเป็นบ้านกู่กาสิงห์ที่คนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีการเคารพผู้อาวุโสและประกอบอาชีพหลักคือการทำไร่ทำนาในผืนนาที่อุดมสมบูรณ์อย่างทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จุดเด่นของชุมชน
- ชาวบ้านนิยมปลูกข้าวหอมมะลิทุกครัวเรือน และในทุ่งกุลาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องมาถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรและสมัยวัฒนธรรมไทยลาวในปัจจุบัน
- เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมขอมหรือเขมรในทุ่งกุลาร้องไห้ มีโบราณสถานขอมหลายแห่ง เช่น กู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ กู่โพนระฆังตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน นอกนี้ยังมีถนนคูขาดอยู่ทิศเหนือหมู่บ้าน ด้านทิศใต้มีถนนโบราณและสระขุดสมับโบราณร่วมสมัยขอม
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำแบบใคร ไม่ลอกเลียนแบบใคร เป็นฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานโบราณสถานขอม ฐานผ้าไหมพื้นบ้าน ฐานสวนเกษตรแบบพอเพียง ฐานพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา ฐานวรรณกรรมชาวบ้าน และฐานการฟื้นฟูการตัดลายกระดาษพื้นบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
- การกินข้าวพาแลง การชมการแสดงแสงสีเสียงขนาดย่อมที่กู่กาสิงห์
- มัคคุเทศก์น้อยเดินการนำเที่ยวโบราณสถาน
- การเดินเที่ยวชมสวนเกษตร
- การทดลองตัดลายกระดาษพื้นบ้านตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
- การชมการทอผ้าหรือทดลองทอผ้าไหม
- การชมนิทรรศการทอผ้าไหม
- การเข้าชมพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา

ชุมชนบ้านกู่ก่าสิงห์
ที่ตั้งชุมชน : หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การเดินทาง
เส้นทางที่ 1: เดินทางออกจากอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มาตามถนนปัทมานนท์มาทางทิศใต้ของจังหวัด ผ่านอำเภอ จัตุรพักตรพิมาน ถึงอำเภอเกษตรวิสัย รวมระยะทาง 47 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย (ไปตามถนนปัทมานนท์) ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงทางแยกก็เลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน ผ่านบ้านสงแคน บ้านหนองเบ็น บ้านม่วย ข้ามลำแม่น้ำเสียวใหญ่ก็ถึงบ้านกู่กาสิงห์ รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2: เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร มาที่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสามแยกอำเภอพิมาย มาตามถนนมิตรภาพ ถึงบ้านวัด แล้วเลี้ยวขวา ผ่านอำเภอโนนไทย อำเภอประทารย อำเภอพุทไธสง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และถึงอำเภอเกษตรวิสัยแล้วจึงเข้าถึงบ้านกู่กาสิงห์

ข้อมูลติดต่อ
1. นายอำคา แสงงาม โทร. 08 4789 7006
2. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ โทร. 0 4363 2155, 0 4363 2115
3. นายบัวลอง แพงวงษ์ โทร. 08 9574 7324

เว็บไซต์: www.kukasing.org

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี