Green Community

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ตราด

วัฒนธรรมไทยในตุ๊กตาศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง

ผ้าฝ้ายนุ่มจากโคลนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย

ชุมชนเกาะกลาง เรียนรู้วิถีประมงและการทำเรือหัวโทงจำลอง

กระบี่

เคี่ยวน้ำตาลริมคลองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

สมุทรสงคราม

เรียนรู้การปักผ้าชาวม้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ราชินีแห่งผ้าไหม ชุมชนบ้านโพน

กาฬสินธุ์