ศาสตร์พระราชา

น้ำพระทัยแห่งพระเมตตา (โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบางกะเจ้าสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ)

สมุทรปราการ