green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

บ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา

ตราด

รายละเอียด

บ้านปูรีสอร์ท เป็นโรงแรมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบป่าชายเลน ติดริมทะเล ภายในห้องพักจะมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Walking MiniBar คือการนำมินิบาร์ที่อยู่ในห้องมาจำหน่ายเหลือ ณ จุดเดียว ณ บริเวณ Reception เป็นต้น และร้านอาหารจะนำเอาพืชผักนานาชนิดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้าน และทางรีสอร์ทได้ทีการทำแก๊สชีวภาพนำเศษอาหารที่เหลือมาหมักเพื่อเป็นแก๊สชีวภาพสำหรับเพื่อใช้ประกอบอาการให้พนังงาน

  199 ม.1 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000

  66-3954-2355-6, 66-3651-2400

  66-3954-2359

  contact@banpuresortandspa.com

  http://www.banpuresortandspa.com

  

รางวัล