green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท

กระบี่

รายละเอียด

1. กระบี่รีสอร์ทได้รับรางวัลสถานประกอบการที่พักสีเขียวระดับ Silver Class จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. กระบี่รีสอร์ทได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดบุหรี่จากโครงการ Green Leaf

  232 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

  075-637030-5

  075-637051

  reserv@krabiresort.net

  http://www.krabiresort.net

  

รางวัล