green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรมสุขใจ

ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

ทางโรงแรมมีการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบและมีการปลูกผักปลอดสารไว้สำหรับลูกค้าบริโภค

  75 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

  66-3260-1842

  66-3260-1842

  sukjai_houses@hotmail.com

  -

  

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง

เอวาซอน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรม บ้านบาหยัน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรม บ้านพะพลอย

ประจวบคีรีขันธ์