green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

ห้องอาหารเดอะบีรซ - โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีอสร์ท

ชลบุรี

รายละเอียด

  347/5 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

  66-3823-1056-8

  66-3823-1059

  narin_chaiyabin@hotmail.com

  http://www.seabreezeresortpattaya.com

  

รางวัล