green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

รายา รีสอร์ท ชะอำ

เพชรบุรี

รายละเอียด

  264/2 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  66-3247-2641-2

  66-3247-2643

  info@rayaresortchaam.com

  http://www.rayaresortchaam.com

  

รางวัล