green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท

ตราด

รายละเอียด

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว เดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่การท่องเที่ยวมีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นปรับใช้นโยบาย Zero-waste management เพื่อลดการทิ้งของเสียออกสู่ธรรมชาติให้เป็นศูนย์ในด้านการท่องเที่ยว เราได้จับมือร่วมกับชมรมนำเที่ยวบ้านสลักคอก โดยรวมการพักผ่อนพร้อมสปาทรีตเมนต์ เท่ากับการนั่งเรือมาส เรือไม้โบราณชมอ่าวสลักคอกอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มเติมการกับการพักผ่อนของท่านกับเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท

  15/4 ม.4 บ.สลัดคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

  66-3955-2700

  66-3955-2722

  spa@thespakohchang.com

  http://www.thespakohchang.com

  

รางวัล