ศาสตร์พระราชา

บรรเทาทุกข์ปวงชนชาวลุ่มน้ำ (โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ , พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง , พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง , ชุมชนขนาบนาก)

นครศรีธรรมราช

พ่อของแผ่นดินผู้ทรงแก้ปัญหาดิน (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส)

นราธิวาส

พอเพียงด้วยวิถีเกษตรกรรม (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร , บ้านเชียง จ.อุดรธานี)

สกลนคร

พระอัจฉริยะแห่งการพัฒนา (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย)

เชียงราย

ตามรอยพระบาทดับทุกข์ (อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, โครงการชั่งหัวมัน, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี และอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์)

ราชบุรี

ทรงเป็นนักอนุรักษ์จากผืนดินจรดชายฝั่ง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี และโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง)

จันทบุรี