Green Attraction

วัดพระธาตุ แช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเถาะ)

น่าน

บนเนินเขาเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก คือที่ตั้งของพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญซึ่งอยู่ คู่เมืองน่านมานานกว่า ๖๐๐ ปี ในพงศาวดารเมือง น่านกล่าวไว้ว่า พญาการเมือง เจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๖๙-๑๙๐๒ เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้อัญเชิญมาจาก เมืองสุโขทัย