Green Attraction

ผ้าทอลายโบราณ บ้านโคกหม้อ

อุทัยธานี

กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านโคกหม้อเกิดจากการรวมตัวกัน ของชาวบ้านเพื่อสืบสานลายผ้าอันมีเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวบ้านโคกหม้อส่วนใหญ่เป็นชาวลาวครั่ง อพยพ มาจากหลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน