Green Attraction

สินมานะ ฟาร์มสเตย์

สุราษฎร์ธานี

ฟาร์มสเตย์กลางทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นฟาร์มเลี้ยง หอยนางรม และหอยแครง เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาการเลี้ยง หอย การวางอวน การเก็บหอยเพื่อส่งขาย ในฟาร์มมีขน้ำหรือ ที่พักเล็ก ๆ กลางทะเลส าหรับเฝ้าฟาร์ม เมื่อมีผู้มาดูงานบ่อยขึ้น และบางคณะขอพักแรมเพื่อดูวิถีชีวิตและชมบรรยากาศ เจ้าของ ฟาร์มจึงทำเป็นที่พักให้กับผู้มาดูงาน จากขน้ำน้อยกลายเป็นเรือน พักรับรองขนาดใหญ่จุคนได้ถึง ๑๐๐ คน กลายเป็นสถานท ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านดอน