Green Attraction

วัดไทย

หนองคาย

วัดไทย อยู่ริมลำน้ำโขง เชื่อกันว่าพื้นที่ใต้บริเวณวัดคือที่ตั้ง เมืองบาดาล ความเชื่อเกิดจากนิมิตของเจ้าอาวาสในอดีต และ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น มีผู้พบรอยคล้ายบางสิ่งที่ม รูปทรงยาวและมีเกล็ดเคลื่อนผ่านฝากระโปรงรถ วัดไทยจึงเป็น ศูนย์กลางสู่เมืองบาดาล ศูนย์กลางการบวงสรวง ในช่วงเทศกาล ออกพรรษา จะมีพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ และประชาชนมา รวมตัวกันเพื่อร่วมบวงสรวงและชมบั้งไฟพญานาค