Green Attraction

จุดชมบั้งไฟพญานาค

นครพนม

ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม รวมถึงทางหลวงทุกเส้นทางที่มุ่งสู่จังหวัดริมลำาน้ำโขง จะเนืองแน่นไปด้วยรถ ผู้คน และกิจกรรมหลากหลาย และ เมื่อถึงกำาหนดวันออกพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟ พญานาค สถานที่ริมลำาน้ำาโขงหลายแห่งจะถูกจับจองเป็นที่นั่งชม หลายแห่งอยู ่ในวัด หลายแห่งอยู่ในพื้นที่เปิด นักท่องเที่ยว สามารถเลือกชมได้ตามอัธยาศัย