Green Community

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง

เชียงใหม่

หมู่บ้านแม่กำปองมีอายุกว่า 100 ปี เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนักท่องเที่ยวบางส่วน ต้องการพักค้างคืนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนทำให้คุณพรมมินทร์ พวงมาลา ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้มีความคิดริเริ่มที่จะทำหมู่บ้านโฮมสเตย์ขึ้น โดยได้รวมตัวกับสมาชิกในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์ขึ้น ในวันที่ 10 ธันวาคม 2543

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี