Green Community

การท่องเที่ยว เชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง

ตราด

การท่องเที่ยวตำบลห้วยแร้ง โดดเด่นที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวห้วยแร้ง เนิบช้า เรียบง่าย และผสมกลมกลืนบรรยากาศ ของสวนผลไม้ริมคลองสาย น้ำค่อย ๆ ไหลอ้อยอิ่งไปจนออกปากแม่น้ำตราด วิถีชีวิตของชุมชนห้วยแร้งผูกพันอยู่กับ สายน้ำห้วยแร้งซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากิน ที่สำคัญเช่นเดียวกับการทำสวน มีทั้ง การทำสวนยางพารา มังคุด ลองกอง ทุเรียน ระกำ และไร่สับปะรดพันธุ์ตราด สีทอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ชาวห้วยแร้ง

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี