green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000

เชียงใหม่

รายละเอียด

ใช้ผักปลอดสารพิษนำมาประกอบอาหาร จัดโซนสวนหย่อม โรงแรมปลอดบุหรี่

  211 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  66-5321-0030-4 , 66-5340-0601-5

  66-5340-0610

  cmhills@chiangmaihillhotel.com

  http://www.chiangmaihillhotel.com

  

รางวัล