green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม อมารีโว๊ค กระบี่

กระบี่

รายละเอียด

Thai-style Lanna Architecture, Breeze Spa, Freeform swimming pool and plunge pools with sun loungers, Beachfront Italian Restaurant

  149 ม.3 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

  075607777

  075607700

  reservations.vogue@amari.com

  http://www.amari.com/vogue

  

รางวัล