green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรมเมืองลิกอร์

นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

  1488 ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

  66-7531-2555

  66-7531-3050

  sales1@ligorcityhotel.com

  http://www.ligorcityhotel.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง