green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม ธาริน เชียงใหม่

เชียงใหม่

รายละเอียด

"โรงแรม ธาริน เชียงใหม่ ถือว่าเป็นโรงแรมหนึ่งที่มีพื้นที่สีเขียวมาก เพราะเราให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ ของการบริหารโรงแรม จะเห็นได้จากบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และบริเวณที่จอดรถที่เราเน้นปลูกต้นไม้เป็นสำคัญ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ ได้รับเกียตริบัตรดังนี้ 1. สถานประกอบการปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไท่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 2. Health Promotion Hotel : Smoke Free Hotel Programme. 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสวนพื้นที่สีเขียว (อาคารสูงขนาด 8 ชั้น ขึ้นไป) 4. รางวัล Green Food Good Teat."

  10/7 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

  66-5340-0131-39

  66-5340-0140

  rsvn@tarinhotel.com

  http://www.tarinhotel.com

  

รางวัล