green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

โรงแรมโกลเด้นแกรนด์

พิษณุโลก

รายละเอียด

ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องอาหาร ห้องพัก และสถานบริการ

  66 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65010

  66-5521-0234-7

  66-5521-0887

  g210234@gmail.com

  http://www.goldengrandhotel.com

  

รางวัล