green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

เอเชีย ชะอำ

เพชรบุรี

รายละเอียด

Non Smoking Free Hotel

  251 ถนนร่วมจิตร หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

  032473222-5

  032470999

  chaam@asiahotel.co.th

  http://www.asiahotel.co.th

  

รางวัล