green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯให้ความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเอาโครงการที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆมาปรับใช้กับการดำเนินงานของโรงแรมฯ อาทิ การส่งเสริมให้แขกใช้ผ้าปูที่นอนฝืนเดิม 3 คืนต่อการเข้าพัก การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน หรือการรีไซเคิลน้ำเพื่อกลับมาใช้ในระบบล่อเย็น เป็นต้น

  155 Rajadamri Rd, Lumpini Bangkok 10330

  66-2126-8866

  66-2254-5391

  reservations.thailand@fourseasons.com

  http://www.fourseasons.com/bangkok

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง