green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

เดอะกี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูเก็ต

รายละเอียด

1. โรงแรมเข้าร่วมโครงการ Green Leaf เพื่อตระหนักให้พนังานในโรงแรมได้มรการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรพยากรธรรมชาติ 2. มีการปิดไฟทุกเที่ยงพร้อมกัน 1 ชม. เพื่อประหยัดไฟและปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน 3. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน 4. มีการจัดทำน้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมีเพื่อนำมาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ, พื้น และตามท่อต่างๆ 5. ใช้กระดาษ 2 หน้า (Reuse) 6. พิมพ์ 4 สี เท่าที่จำเป็น 7. เก็บข้อมูลเป็น Soft copy ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แทนการพิมพ์เก็บเป็นเอกสาร 8. เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศา 9. ปิดประตูหรือหน้าต่าง ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 10. เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาทำงาน 09.00 น. และ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 1 ชั่วโมง 11. ปิดสวิซต์โดยพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะพักกลางวัน 12. เปิดไฟเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น กรณีที่ห้องไม่มีพนักงานปฎิบัติหน้าที่หรือเสร็จแล้วมีการปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศทันที 13. ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษชำระ 14. เปิดก๊อกน้ำใช้งานเฉพาะที่จำเป็น แล้วปิดทันทีที่ใช้งานเสร็จ 15. มีการจัดแยกขยะในโรงแรม 16. ใช้อุปกรณ์สำนักงานให้คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะ กระดาษ ปากกา และดินสอ 17. มีการประชุม/Presentation ผ่านท LCD แทนการใช้กระดาษ

  152/1 ถนนทวีวงศ์ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150

  076335888

  076335808

  sales@thekeeresort.com

  http://www.thekeeresort.com

  

รางวัล