green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม อมรินทร์ลากูน

พิษณุโลก

รายละเอียด

โรงแรมเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ คัดแยกขยะสำหรับ Recycle ปลูกผักบางชนิด เช่น Watercress จังจู่ฉ่าย แป๊ตำปิง เป็นต้น

  52/299 ถ.พระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  66-5522-0999

  66-5522-0944

  front@amarinlagoonhotel.com

  http://www.amarinlagoonhotel.com

  

รางวัล