จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเกิดจากภูเขาไฟ โดยเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะพาไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟ เรียนรู้แหล่งกำเนิดหินและแร่ธาตุต่างๆ เดินเท้าศึกษาธรรมชาติบนยอดเขากระโดง เยี่ยมชมความงดงามของปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านโคกเมืองที่มีชีวิตผูกพันกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษ และชื่นชมการอนุรักษ์ป่าชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าภูอัคนีแห่งบ้านเจริญสุข