เทวสถานที่มีความงดงามและยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยศิลปะเขมรแบบบาปวน ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะและเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ในศาสนาฮินดู สภาพแวดล้อมบริเวณปราสาทเมืองต่ำมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายไปทั่วบริเวณ ที่นี่มีระบบการจัดการความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี มีมัคคุเทศก์น้อยพาเดินเที่ยวชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน และเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนที่เข้มแข็งอย่างบ้านโคกเมือง ซึ่งยึดหลักการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่นี่จึงมีทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ปราสาทหินพันปีที่งดงาม และชุมชนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในการอนุรักษ์วัฒนธรรม เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมายาวนาน

Time Open

06.00-18.00 น.

Address

ต. จรเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140

Tel

0 4466 6251

Website

https://www.facebook.com/muangtamtemple