ฟาร์มโชคชัยมีความเชื่อว่า การสร้าง “โลกสีเขียว” ต้องเริ่มมาจาก “ดิน” เมื่อดินดี ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม เป็นต้นกำเนิดของการสร้าง “จิตสำนึกที่ดี” และยังเป็นจุดเริ่มต้นของความงดงามที่งอกเงยขึ้นในสังคมเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวฟาร์มโชคชัยจึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้ทุกกระบวนการเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เปิดฟาร์มให้มาลองใช้ชีวิตแบบคาวบอย สนุกกับกิจกรรมที่ทำให้ได้สัมผัสวิถีชนบทตามแบบฉบับชาวตะวันตกท่ามกลางท้องทุ่ง เช่น ขี่ม้า รีดนมวัว ทำไอศกรีม อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ระบบการจัดการฟาร์ม ชมศูนย์พันธุกรรมโคนม โดยมีการสอดแทรกภูมิปัญญา ความรู้จากประสบการณ์จริง การลงมือทำ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ฟาร์มโชคชัยไม่ได้ต้องการแค่ปลูกฝังให้เกิดจิตอนุรักษ์เท่านั้น แต่ยังอยากให้ทุกคนในสังคมได้อยู่ร่วมกับทุกชีวิตในธรรมชาติอย่างมีคุณค่าด้วยเช่นกัน

Time Open

รอบการเข้าชมฟาร์ม (*กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะกรุณาสำรองบัตรล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์)วันอังคาร-วันศุกร์ รอบ 10.00 น. และ 14.00 น.วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบเช้า 10.00 / 10.20 / 10.40 / 11.00 /11.20 และ 11.40 น. รอบบ่าย 13.00 / 13.20 / 13.40 / 14.00 / 14.20 และ 14.40 น.(ปิดวันจันทร์ ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดทำการปกติ และจะหยุดทำการในวันถัดไป)

Address

169 หมู่ที่ 2 ถ. มิตรภาพ ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

Tel

0 2532 2846

Website

http://www.farmchokchai.com/th/index.html