ย้อนเวลากลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยา ณ วัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ช่วยกันรวบรวมโบราณวัตถุ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย จนมีความรื่นรมย์น่าชื่นชมในทุกจุด ตั้งแต่พระอุโบสถและพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ เส้นลายศิลปะและวรรณกรรมจีน หมู่กุฏิเล็กทรงไทย หอสวดมนต์ และบรรดาโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ เช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองบุเงิน กลองมโหระทึก เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติตะวันออกกับตะวันตกในแต่ละยุค

Time Open

-

Address

หมู่ 3 บ้านปลายคลอง ถ. พัฒนาการปลายคลอง ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด 23000

Tel

-

Website

https://bit.ly/2Jyon6v